مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه ها و مزایده ها

شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
آگهی مناقصه اقلام تله مکانیک 1397/03/30 غیرفعال 1397/04/06 مدارک مورد نیاز
آگهی مناقصه انواع سیم رشته ای 1397/03/20 غیرفعال 1397/03/30 مدارک مورد نیاز
آگهی مناقصه زنجیر کانوایر خط رنگ 1397/02/29 غیرفعال 1397/03/06 مدارک مورد نیاز
آگهی مناقصه کابل فشار متوسط 50*1 1397/01/19 غیرفعال 1397/02/03 مدارک مورد نیاز
1 - فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 50،000،000 ریال به حساب شماره 56901315 بانک ملت شعبه خرمشهر به نام شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
2- ارائه سوابق کاری مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان سابق
3- روزنامه رسمی و آخرین تصمیمات و تغییرات
4- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای 1 تا 3 ، مشخصات فنی و برگ تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه
5- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی
6- ارائه قیمت می بایست در برگ استعلام بهاء شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو که حاوی نوع و مقدار کالا و زمانبندی می باشد انجام پذیرد
تاریخ شروع
1397/03/30
تاریخ پایان
1397/04/06
 دانلود فایل اطلاعات
1 - فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10،000،000 ریال به حساب شماره 56901315 بانک ملت شعبه خرمشهر به نام شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
2- ارائه سوابق کاری مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان سابق
3- روزنامه رسمی و آخرین تصمیمات و تغییرات
4- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای 1 تا 3 ، مشخصات فنی و برگ تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه
5- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی
6- ارائه قیمت می بایست در برگ استعلام بهاء شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو که حاوی نوع و مقدار کالا و زمانبندی می باشد انجام پذیرد
تاریخ شروع
1397/02/29
تاریخ پایان
1397/03/06
 دانلود فایل اطلاعات
1 - فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 12،000،000 ریال به حساب شماره 56901315 بانک ملت شعبه خرمشهر به نام شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
2- ارائه سوابق کاری مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان سابق
3- روزنامه رسمی و آخرین تصمیمات و تغییرات
4- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای 1 تا 3 ، مشخصات فنی و برگ تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه
5- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی
6- ارائه قیمت می بایست در برگ استعلام بهاء شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو که حاوی نوع و مقدار کالا و زمانبندی می باشد انجام پذیرد
تاریخ شروع
1397/01/19
تاریخ پایان
1397/02/03
 دانلود فایل اطلاعات
1 - فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 8،000،000 ریال به حساب شماره 56901315 بانک ملت شعبه خرمشهر به نام شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
2- ارائه سوابق کاری مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان سابق
3- روزنامه رسمی و آخرین تصمیمات و تغییرات
4- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای 1 تا 3 ، مشخصات فنی و برگ تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه
5- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی
6- ارائه قیمت می بایست در برگ استعلام بهاء شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو که حاوی نوع و مقدار کالا و زمانبندی می باشد انجام پذیرد
تاریخ شروع
1397/03/20
تاریخ پایان
1397/03/30
 دانلود فایل اطلاعات
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو محفوظ میباشد.